Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Historia

Jak powstało Koło Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu

W dniach 6 i 7 marca 1964 roku odbył się Zjazd Koleżeński absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych, ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Oficjalnymi organizatorami Zjazdu byli Dziekan i Rada Wydziału oraz Komitet Organizacyjny Koła Absolwentów Wydziału. Okazją do urządzenia Zjazdu była 10. rocznica wydania pierwszych dyplomów absolwentom Wydziału Melioracji Wodnych.

Zjazd był organizowany przy współpracy Wydziałowego Komitetu obchodów 20–lecia PRL, a protektorat nad zjazdem objął J.M. Rektor WSR we Wrocławiu, prof. dr Alfred Senze, który wygłosił przemówienie otwierające zjazd. Przemawiali również: pierwszy dziekan Wydziału Melioracji Wodnych, prof. dr Stanisław Bac (sn) oraz ówczesny dziekan, doc. dr Roman Hlibowicki.

Na zjeździe zostały wygłoszone cztery referaty, a mianowicie: pierwszy przez prof. dr. Stanisława Baca (sn) pt. „Przyrodnicze podstawy melioracji leśnych”, drugi przez ówczesnego mgr. inż. Romualda Mazurkiewicza pt. „O organizacji Koła Absolwentów”, referent przedstawił również projekt statutu. Trzeci referat wygłaszali dr inż. Wacław Lenczewski i dr inż. Jerzy Kowalski pt. „Plan studiów a profil absolwenta Wydziału Melioracji Wodnych”. Czwarty referat wygłaszali mgr inż. Tadeusz Madej i mgr inż. Ryszard Młodzianowski pt. „Studia melioracyjne na tle potrzeb praktyki”. Rozwinęła się dyskusja nad zgłoszonymi referatami. R. Mazurkiewicz przedstawił wiele danych obrazujących ówczesny dorobek i osiągnięcia Wydziały. A oto kilka takich danych o absolwentach i pracy Wydziału Melioracji Wodnych WSR we Wrocławiu (z tego referatu).

W roku 1964 wydany będzie 500 dyplom ukończenia studiów wyższych na Wydziale Melioracji Wodnych WSR we Wrocławiu. Do dnia zjazdu studia na Wydziale ukończyło ogółem 461 osób, w tym dyplom inżyniera uzyskały 72 osoby, stopień i dyplom magistra uzyskało 389 osób. Stanowiło to 63,4% spośród 727 przyjętych na Wydział. Prawie wszyscy absolwenci pracują w swoim zawodzie, z wyjątkiem paru osób. Oprócz studiów stacjonarnych prowadzone są również studia w zakresie kursu magisterskiego w formie eksternistycznej dla osób posiadających dyplom inżyniera, pragnących uzupełnić wykształcenie i uzyskać stopień magistra inżyniera.

Ażeby podkreślić wagę przytoczonych dotychczas kilku liczb należy przypomnieć, że Wydział Melioracji Wodnych we Wrocławiu utworzono w roku akademickim 1950/51, początkowo jako Oddział Melioracji Rolnych na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a następnie po kreowaniu WSR został przekształcony na samodzielny Wydział. W roku akademickim 1950/51 bardzo szczupłe grono profesorskie, na czele z pierwszym dziekanem i organizatorem Wydziału, prof. dr inż. Stanisławem Bacem oraz ówczesnym prodziekanem prof. dr inż. Romanem Hlibowickim, rozpoczęło naukę i pracę dydaktyczną z 50 studentami i jedną katedrą. Budynek Wydziału był zrujnowany. Wszystko trzeba było urządzać od nowa, naprawiać stare, zabiegać o sprzęt, aparaturę naukową i wyposażenie. Zapał i ofiarność wszystkich pracowników, jak również i studentów, których wielu przybyło na studia z doświadczeniami jako byli żołnierze frontowi czy byli partyzanci.

Od roku 1960/61 uruchomiony został drugi kierunek studiów na utworzonym Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych. Zasłużonymi w tym dziele i głównymi organizatorami byli: niezmordowany prof. Roman Hlibowicki, doc. Adam Lang i Stanisław Bezdek. Pierwsi absolwenci tego kierunku opuszczą Wydział ze stopniem magistra inżyniera w liczbie 30 osób, w roku akademickim 1964/65.

Przejmując taką ofiarną tradycję pracy społecznej, wąskie grono osób z powołanego przez Radę Wydziału zespołu organizacyjnego w osobach kolegów: Wacława Lenczewskiego, Jerzego Kowalskiego, Romualda Mazurkiewicza, Stanisława Kostrzewy i Stanisława Pilipa, podjęło trud zorganizowania Koła Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych WSR we Wrocławiu. Wkrótce zespół ten przyjął nazwę Komitet Organizacyjny Koła Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych WSR we Wrocławiu. W pracy organizacyjno – propagandowej Komitetu trzeba było pokonywać wiele trudności. Nawiązano kontakty z istniejącym Zrzeszeniem Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Korzystając z ich pomocy opracowano statut Koła, który był niezbędny przy staraniach o rejestrację i uzyskanie osobowości prawnej dla Koła.

Wykonania dużej pracy wymagało ustalenie adresów i miejsc pracy absolwentów, do których kierowano korespondencję. Głównym „sekretariatem” Komitetu Organizacyjnego była Katedra Geodezji. Tu również, w gabinecie i przy współudziale prof. Hlibowickiego odbywały się zebrania i narady, tu zapadały również decyzje. Obok „zdobywania” adresów kolegów-absolwentów należało opracować wzór znaczka absolwenta, pieczęć („logo” – AQUARIUS) itd. Korzystano tu z usług plastyków: Wojciecha Indraszka i Kazimierza Wróblewskiego. Różne opracowania tego typu związane z tworzeniem się Koła Absolwentów, a wymagające wsparcia finansowego, godził się pokrywać z budżetu Katedry Geodezji jej kierownik, ówczesny doc. dr inż. Roman Hlibowicki.

Czas zaciera pamięć, a to co zapamiętałem, fragmentarycznie opisałem.

Romuald Mazurkiewicz
Wrocław, dnia 18 kwietnia 2001 r.