Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miliony dla naukowców z pomysłem w ramach programu IDEAS

Zaproszenie do zapoznania się z 7 Ramowym Programem Badawczym Unii Europejskiej oraz wzięcia udziału w programie IDEAS przygotowanym do wydania milionów na pomysły dla najlepszych naukowców.

Program Europejskiej Rady Badań Naukowych

Podstawy 7PR - (2007-2013) o budżecie  54 miliardów euro

 

Cele:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez    zapewnienie   lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej,  wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie    badaczy do mobilności i rozwijania  kariery naukowej,
 • zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem w Europie celem   zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
 • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej  w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

 

Struktura (7 PR składa się z czterech programów szczegółowych):


COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:

 • Zdrowie,
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
 • Energia,
 • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
 • Transport (łącznie z aeronautyką),
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • Przestrzeń kosmiczna,
 • Bezpieczeństwo.

IDEAS (POMYSŁY)
Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.

PEOPLE (LUDZIE)

Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)
Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

Informacje o konkursach:

Zasady programu IDEAS

 • projekty są finansowane w 100% ,
 • wnioski naukowców z sektora prywatnego i publicznego.
 • badania mają obejmować okres do 5 lat.
 • możliwość złożenia tylko 1 wniosku rocznie,
 • uczestnictwo w 1 projekcie finansowanym przez ERC,
 • badania samodzielne lub w stworzonym zespole,
 • wniosek nadsyła główny badacz  w imieniu instytucji goszczącej,
 • budżet sięga 2 mln euro (dla początkujących naukowców) lub 3,5 mln euro (dla   doświadczonych)
 • wniosek obejmuje:
  • życiorys
  • opis pomysłu przedstawiony w sposób rzeczowy i atrakcyjny

Kryteria ubiegania się:

 • początkujący naukowcy 2 – 7 lat po doktoracie
 • doświadczeni naukowcy 7-12 lat po doktoracie

Kryteria oceny:

 • potencjał intelektualny i kreatywność oraz jakość dotychczasowych badań,
 • naukowa jakość projektu (przełomowość badań, potencjalne korzyści, metodologia);

 

Szczegółowe informacje nt. programu IDEAS

 • Storna internetowa Europejskiej Rady Badań: http://erc.europa.eu
 • Serwis Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/
 • Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE:      http://www.kpk.gov.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy:

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców: