Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konferencja CMPH

Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki i Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego została organizowana przez Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim i Towarzystwem Naukowym Inżynierii i Gospodarki Wodnej, w terminie 22 listopada 2019 r.

W konferencji uczestniczyło ok. 70 osób, w tym przedstawiciele Uczelni wyższych i instytucji zajmujących się hydrologią i gospodarką wodną z całego kraju oraz studenci kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Inżynieria Środowiska UPWr. Wśród zaproszonych gości, których powitał Kierownik Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWr byli m.in.: prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban, prof. dr hab. inż. Alicja Czamara, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara, prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński, dr hab. inż. Ireneusz Kajewski, dr hab. inż. Robert Kasperek, dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. UPWr , prof. dr hab. Leszek Kuchar, prof. dr hab. inż. Marian Mokwa, prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, prof. dr hab. inż. Laura Radczuk, prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota (przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji), prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański, dr hab. inż. Wiesław Szulczewski, prof. UPWr oraz dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. UPWr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska, dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr, dr inż. Jerzy Machajski oraz dr inż. Wojciech Rędowicz z Politechniki Wrocławskiej; prof. dr hab. Stanisław Staśko oraz dr hab. Jacek Gurwin, prof. UWr z Uniwersytetu Wrocławskiego; dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UPP, dr hab. inż. Daniel Liberacki, dr hab. inż. Mariusz Sojka, prof. UPP, dr hab. inż. Ryszard Staniszewski, dr hab. inż. Rafał Stasik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Warszawie, doc. dr Alfred Dubicki z Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mgr inż. Robert Kazana z Hydroprojektu Wrocław Spółka z o.o.; prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik z Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Karol Plesiński, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i dr Jan Pyś z Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Podczas konferencji wygłoszono 12 referatów i zaprezentowano 8 posterów (wykaz znajduje się poniżej).

Referaty

 1. Hydrologiczne i morfometryczne aspekty rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej – dr hab. inż. Robert KASPEREK, prof. Mirosław WIATKOWSKI, dr inż. Robert GŁOWSKI, prof. Tomasz TYMIŃSKI, prof. Stanisław CZABAN (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 2. Ocena warunków przejścia fal powodziowych przez suchy zbiornik przeciwpowodziowy Świerzawa – dr inż. Jerzy MACHAJSKI, prof. Stanisław KOSTECKI (Politechnika Wrocławska)
 3. Wpływ przebudowy Poznańskiego Węzła Wodnego na warunki przepływu rzeki Warty w Poznaniu – prof. Tomasz KAŁUŻA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, STIiGW)
 4. Przykłady modelowania rozdziału przepływów – dr inż. Robert GŁOWSKI (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 5. Ocena wpływu zmian klimatu na efektywności gospodarowania wodą w systemach drenarskich – prof. Mariusz SOJKA, dr hab. inż. Rafał STASIK, dr hab. inż. Daniel LIBERACKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 6. Modelowanie numeryczne parametrów hydrodynamicznych w przepławce komorowej zespolonej ze stopniem wodnym na potoku Porębianka – prof. Karol PLESIŃSKI (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), prof. Artur RADECKI-PAWLIK (Politechnika Krakowska)
 7. Rola numerycznego modelowania filtracji w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych – prof. Jacek GURWIN (Uniwersytet Wrocławski)
 8. System oceny zagrożenia suszą – prof. Tamara TOKARCZYK (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Warszawie)
 9. Susza meteorologiczna 2015 i jej wpływ na wydajność źródeł w Polsce i Niemczech – prof. Stanisław STAŚKO (Uniwersytet Wrocławski)
 10. Modelowanie warunków odpływu ze zlewni w wyniku zmiany jej lesistości – dr inż. Radosław STODOLAK (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 11. Korekcja błędów systematycznych Globalnych Modeli Cyrkulacji w oparciu o lokalne obserwacje opadów deszczu – mgr inż. Grzegorz CHROBAK, prof. Tomasz KOWALCZYK (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 12. Wieloletnie ciągi obserwacyjne jako narzędzie kalibracji stosowane w modelowaniu suchego zbiornika w programie HEC-RAS – dr inż. Łukasz GRUSS, dr inż. Robert GŁOWSKI, prof. Mirosław WIATKOWSKI (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Sesja posterowa i pokaz prototypów patentów

 1. Sterowanie przepływem wody w przepławce przy zmianie poziomu wody górnej – T. TYMIŃSKI, M. MOKWA, K. PAWLICKI
 2. Analiza zagrożenia zjawiskami lodowymi na Środkowej Odrze – T. TYMIŃSKI, K. WOLSKI, B. GŁUCHOWSKA
 3. Świadomość zagrożenia powodziowego Wrocławian w świetle modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego – M. DULJARZ, T. TYMIŃSKI
 4. Sezonowe zmiany warunków hydraulicznych w zarastającej rzece nizinnej – K. WOLSKI
 5. Regulatory odpływu wody – R. STASIK, M. NAPIERAŁA, M. SOJKA, R. WRÓŻYŃSKI, D. LIBERACKI
 6. Wpływ deflektorów na procesy hydromorfologiczne rzeki – S. ZABOROWSKI, T. KAŁUŻA, E. SZAŁKIEWICZ
 7. Wykorzystanie metody wielokryterialnego wspomagania decyzji do wyboru najkorzystniejszego typu przepławki na terenach górskich – M. HAMMERLING, T. KAŁUŻA T. TYMIŃSKI
 8. Badania na modelu fizycznym oraz numerycznym przepławki z zabudową bryłami obłymi – J. BŁOTNICKI, M. GRUSZCZYŃSKI, M. MOKWA, K. TARNAWSKI, Su XIANGHUI -ZHEJIANG

Prototyp patentów: Regulatory odpływu wody montowane na sieci drenarskiej. Regulator poziomu wody, zwłaszcza w instalacji drenarskiej. Ukośny regulator szandorowy do piętrzenia wody, zwłaszcza w sieci drenarskiej.

Konferencja była także okazją do złożenia podziękowań dotychczasowym członkom Centrum za dotychczasową działalność w pracach Centrum. Podziękowania za podjęty trud, rzetelną pracę i zaangażowanie w prace Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu złożyli prof. dr hab. Tadeusz Trziszka JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i prof. dr hab. inż. Bernard Kontny Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Podziękowania odebrali: prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska, prof. Jerzy Sobota, prof. Andrzej Drabiński, prof. Stanisław Staśko, prof. Stanisław Czaban, prof. Leszek Pływaczyk, prof. Alicja Czamara, prof. Włodzimierz Czamara, prof. Marian Mokwa oraz prof. Laura Radczuk.

W trakcie konferencji powołano nowych członków do Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Pana Dyrektora Mariusza Przybylskiego oraz Panią Dyrektor Jolantę Rędowicz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Konferencję zakończyła dyskusja.