Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Działalność bazowa


 

Zadania badawcze realizowane przez jednostki organizacyjne wydziału:

  1. Architektura krajobrazu w strefach miejskich i podmiejskich oraz na obszarach wiejskich
  2. Bezpieczeństwo i trwałość budowli inżynierskich
  3. Monitoring zjawisk przyrodniczych, antropogenicznych z wykorzystaniem technik satelitarnych, geodezyjnych i fotogrametrycznych oraz kartografii i systemów geoinformatycznych
  4. Techniki i technologie zwiększenia sprawności oczyszczania wód powierzchniowych i rewitalizacji zdegradowanych antropogenicznie zbiorników wodnych
  5. Rozpoznanie procesów obiegu wody w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz kształtowanie jakości środowiska
  6. Planowanie i gospodarowanie przestrzenią obszarów wiejskich
  7. Modelowanie matematyczne procesów przyrodniczych
  8. Innowacyjna gospodarka wodna w zlewni jako element systemowej koncepcji zrównoważonego rozwoju