Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 5/814/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Jana Kazaka

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Jana Kazaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Scenariusze zmian zagospodarowania przestrzennego i ocena ich skutków środowiskowych na przykładzie strefy podmiejskiej Wrocławia” w składzie: dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – przewodniczący, dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. dr hab. inż. Jan Kempiński, prof. dr hab. inż. Józef Sasik, prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz, dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw., dr hab. inż. Maria Hełdak, dr hab. inż. Aleksandra Lis, dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw., dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw., dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska, dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw., recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.