Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 85/811/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego dr hab. inż. Andrzeja Żyromskiego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz.572, ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) i ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Wyznacza następujących recenzentów dla dr hab. inż. Andrzeja Żyromskiego:

Prof. dr. hab. inż. Janusza Miczyńskiego z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;

Prof. dr. hab. inż. Janusza Olejnika z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.