Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 36/820/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Justyny Małyszko

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Justyny Małyszko w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Analiza ruchu rumowiska w przepławkach dla ryb” w osobie dr. hab. inż. Tomasza Tymińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.