Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 16/832/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie nadania dr inż. Witoldowi Rohmowi stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust.11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr. inż. Witoldowi Rohmowi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.