Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 55/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Nowickiej

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Nowickiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Ocena dynamiki stanów retencji glebowo-gruntowej w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym z wykorzystaniem narzędzi GIS” w składzie: dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – przewodniczący, dr hab. inż. Beata Olszewska, prof. dr hab. inż. Jan Kempiński, dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. inż. Szymon Szewrański, dr hab. inż. Ryszard Pokładek, dr hab. inż. Daniel Garlikowski, dr hab. Wojciech Jakubowski, dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw., prof. dr hab. Leszek Kuchar, prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. dr hab. inż. Edward Osada, dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.