Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 58/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Hadaś

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Hadaś w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „System informacji przestrzennej 3D na potrzeby modelowania hydrodynamicznego” w składzie: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – przewodniczący, dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. inż. Edward Osada, dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. inż. Tomasz Tymiński, dr hab. Wojciech Jakubowski, prof. dr hab. Leszek Kuchar, dr hab. Andrzej Michalski, prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz, recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.