Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 72/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Albert

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Małgorzaty Albert nt. „Intensywność infiltracji wody z atmosfery w okresach bezopadowych w warunkach różnej wilgotności gleby” w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.