Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 94/826/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Hanny Okrasińskiej-Płociniczak

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Hanny Okrasińskiej-Płociniczak w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Nowy model charakterystyk przepływu wody w ośrodku porowatym” w osobie dr inż. Małgorzaty Biniak-Pieróg.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.