Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 102/828/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie nadania mgr inż. Martynie Surmie stopnia doktora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Nadaje mgr inż. Martynie Surmie stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność architektura krajobrazu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.