Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 108/829/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora i promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper nt. „Właściwości fizykochemiczne wody oraz przybrzeżnych osadów dennych wybranych mokradeł leśnych na Dolnym Śląsku” w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w osobach:

  • dr hab. inż. Wojciech Dobicki. prof. nadzw. – promotor,
  • dr inż. Jolanta Dąbrowska – promotor pomocniczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.