Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 18/832/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Wiatkowskiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia skład komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Wiatkowskiej w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego dla potrzeb rolnictwa ekologicznego”:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
 • prof. dr hab. inż. Alicja Czamara
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
 • dr hab. Ryszard Deszcz
 • dr hab. inż. Maria Hełdak
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
 • prof. dr hab. Marek Lorenc
 • prof. dr hab. Janusz Łomotowski
 • prof. dr hab. inż. Edward Osada
 • prof. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
 • dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw. – promotor
 • prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz
 • recenzenci.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3

Traci moc uchwala Rady Wydziału nr 64/823/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.