Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 19/832/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie rozdziału dotacji celowej na badania naukowe i rozwój naukowy młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

 

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej z późniejszymi zmianami ustala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa warunki i tryb przeprowadzenia corocznych konkursów na granty doktorskie i habilitacyjne na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zasady ich rozliczania pod względem merytorycznym i finansowym.

§ 2

Roczne granty doktorskie i habilitacyjne na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyznaje się na współfinansowanie wybranych zadań wynikających z harmonogramu prac badawczych realizowanych dla potrzeb osiągnięcia stopnia doktora lub doktora habilitacyjnego lub upowszechnienia uzyskanych wyników badań w formie referatów i artykułów naukowych o zasięgu co najmniej krajowym.

§ 3

 1. Do konkursu na granty doktorskie mogą przystąpić uczestnicy studiów doktoranckich oraz pracownicy wydziału nie posiadający stopnia doktora, którzy mają wyznaczonego Uchwałą Rady opiekuna naukowego lub mają otwarty przewód doktorski oraz nie ukończyli 35 roku życia.
 2. Do konkursu na granty habilitacyjne mogą przystąpić pracownicy wydziału posiadający stopień doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

§ 4

Ustala się następujący tryb postępowania przy udzielaniu rocznych grantów doktorskich i habilitacyjnych:

 1. Ogłoszenie konkursu grantów doktorskich i habilitacyjnych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nastąpi w terminie do 15 kwietnia danego roku kalendarzowego.
 2. Składanie wniosków o grant wraz z kalkulacją kosztów na formularzach według wzorów stanowiących załącznik 1 i 2 do niniejszej uchwały w terminie określonym w ogłoszeniu Dziekana Wydziału.
 3. Ocena merytoryczna składanych wniosków dokonywana jest przez zespół składający się z co najmniej 5 członków Wydziałowej Komisji Badań Naukowych wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Lista rankingowa jest ustalana w obecności co najmniej 70% członków zespołu. Lista rankingowa ustalana jest dla wniosków spełniających wymogi formalne w głosowaniu tajnym. Członkowie zespołu obecni na zebraniu oceniają wnioski w skali od 1 do 10. Przyznane punkty są sumowane pomijając przyznaną najwyższą i najniższą wartość punktową. Lista rankingowa wniosków jest ustalana od najwyższej do najniższej wartości wyliczonej liczby punktów. Oddzielnie sporządza się listę rankingową dla grantów doktorskich i dla grantów habilitacyjnych. Z zebrania sporządza się protokół podpisany przez wszystkich obecnych na zebraniu członków zespołu.
 4. Finansowane mogą być wnioski, które otrzymały co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
 5. Ustala się minimalną kwotę na realizację grantu doktorskiego na 3000 zł a grantu habilitacyjnego na 5000 zł.
 6. Podziału środków na granty doktorskie i habilitacyjne dokonuje Dziekan Wydziału w oparciu o ustalone listy rankingowe, przy czym na granty doktorskie przeznacza się 40% a na granty habilitacyjne 60% kwoty dotacji celowej.
 7. Warunkiem przyjęcia grantów doktorskich jest:
  1) prezentacja uzyskanych wyników z okresu finansowania w ramach grantu na otwartym zebraniu naukowym zorganizowanym przez Kierownika Studium Doktoranckiego oraz Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Badań Naukowych. W zebraniu powinni uczestniczyć Kierownik Studium Doktoranckiego, opiekunowie lub promotorzy doktorantów, którzy otrzymali granty doktorskie oraz co najmniej 4 członków Wydziałowej Komisji Badań Naukowych. W przypadkach uzasadnionej nieobecności istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przedstawienia prezentacji.
  2) złożenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego zgodnie ze wzorami przedstawionymi w załącznikach 3 i 4.
 8. Warunkiem przyjęcia grantów habilitacyjnych jest:
  3) prezentacja uzyskanych wyników z okresu finansowania w ramach grantu na otwartym wydziałowym zebraniu naukowym zorganizowanym przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Badań Naukowych. W zebraniu powinni uczestniczyć wszystkie osoby, które otrzymały granty habilitacyjne oraz co najmniej 6 członków Wydziałowej Komisji Badań Naukowych. W przypadkach uzasadnionej nieobecności istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przedstawienia prezentacji.
  4) złożenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego zgodnie ze wzorami przedstawionymi w załącznikach 3 i 4.
 9. Zebrania, na których prezentowane są wyniki osiągnięte w ramach grantów doktorskich i habilitacyjnych, powinny się odbyć do 31 marca następnego roku.
 10. Przyjęcie sprawozdań odbywa się w głosowaniu tajnym na zebraniu Wydziałowej Komisji Badań Naukowych.

§ 5

Gromadzenie dokumentacji związanej z grantami doktorskimi oraz habilitacyjnymi należy do obowiązków Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Badań Naukowych oraz Dziekanatu Wydziału.