Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Julian Paluch

Julian Paluch

prof. dr hab. inż. Julian Paluch

Urodził się 19 lutego 1940 roku w Bukownicy w powiecie biłgorajskim. Okres wojny to wyjątkowo trudny okres jego życia, został wysiedlony do obozów przejściowych w Zwierzyńcu i Zamościu. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął decyzję o opuszczeniu stron rodzinnych i udał się do Szczecina, gdzie w 1959 roku ukończył Technikum Wodno- Melioracyjne. Jako młody technik meliorant podjął pracę zawodową w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Myśliborzu, a następnie w Janowie Lubelskim.

Niedługo potem podjął naukę na studiach wyższych i tym razem wybrał Wydział Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolnicze we Wrocławiu, który ukończył w roku 1965. Cztery lata później ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.

Asystenckie Studia Przygotowawcze odbył w Pracowni Rolniczego Wykorzystania Ścieków Katedry Melioracji Rolnych i Leśnych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1972 na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Kształtowanie się odpływów z terenów nawadnianych ściekami”.

W latach 1974-2000 pracował Instytucie Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu. W roku 1986 na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. ”Oczyszczanie ścieków miejskich w środowisku glebowym” na Wydziale Melioracji Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskał stopnień doktora habilitowanego nauk technicznych. W roku 1998 podjął pracę na Akademii Rolniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w roku 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Swoje dociekania naukowe skoncentrował na badaniach procesów oczyszczania, ścieków w środowisku glebowym jako skutecznym sposobie rozwiazywania problemów dotyczących ochrony wód na drodze zamykania obiegu materii przez środowisko glebowe oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w ramach szeroko pojętej gospodarki i wodnej. Uzupełnieniem tych badań były zagadnienia związane z małą retencją i ochronną przeciwpowodziową, a dotyczyły one niewielkich budowli zwanych „opóźniaczami odpływu”.

Profesor miał wielki dar „podglądania natury”, poszukiwał inspiracji w procesach zachodzących w środowisku naturalnym, a każde nowe rozwiązanie miało mieć charakter praktyczny i służyć człowiekowi. Na Jego dorobek naukowy składa się ponad 140 oryginalnych prac naukowych, 2 patenty i ponad 200 opracowań studialnych, opinii i projektów technicznych oraz 4 monografie i 3 skrypty. Kierował licznymi projektami badawczymi, w tym finansowanym przez Fundację M. Skłodowskiej-Curie, współpracował z US EPA, odbył również dwa staże w USA.

Ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży, promotor 3 rozpraw doktorskich recenzent w wielu postępowaniach o nadanie stopni naukowych, opiekun dziesiątek prac dyplomowych.

W latach 1994-2009 brał czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, był członkiem wielu organizacji zawodowych: Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji; był rzeczoznawcą i biegłym sądowym.

Członek „Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny ofiar prześladowań, represji i odosobnienia w obozach hitlerowskich w czasie II wojny światowej”.

Za swoje zasługi został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Otrzymał wyróżnienie w „Konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki za 2008 rok” oraz kilkanaście nagród JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. dr hab. inż. Julian Paluch zmarł w dniu 4 lipca 2015 roku w wieku 75 lat.