Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 37/835/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.06.2015 r.

w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 30 kwietnia 2015 roku postępowaniem habilitacyjnym dr Piotra Daniszewskiego w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

§1

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65/2003 poz. 595, Dz. U. Nr 164/2005 poz. 1365 oraz Dz. U. nr 84/2011 poz. 455)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§2

W związku z uchwałą nr 100 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Piotra Daniszewskiego w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. sekretarz komisji – dr hab. inż. Ryszard Pokładek
  2. recenzent – dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
  3. członek komisji – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.