Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 62/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3.07.2015 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Doroty Wodzińskiej

 

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Doroty Wodzińskiej nt. Przemiany krajobrazu doliny rzeki Odry na przykładzie fragmentu Pradoliny Odry w rejonie Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.