Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 72/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3.07.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale Rady Wydziału nr 19/832/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie rozdziału dotacji celowej na badania naukowe i rozwój naukowy młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

 

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej z późniejszymi zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadza następujące zmiany w treści uchwały nr 19/832/2015 z dnia 25 marca 2015 r.:

§ 1

§ 3. otrzymuje brzmienie:

  1. Do konkursu na granty doktorskie mogą przystąpić uczestnicy studiów doktoranckich oraz pracownicy wydziału nie posiadający stopnia doktora oraz nie ukończyli 35 roku życia.
  2. Do konkursu na granty habilitacyjne mogą przystąpić pracownicy wydziału posiadający stopień doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia.
  3. Do konkursu nie mogą przystąpić pracownicy wydziału i uczestnicy studiów doktoranckich, których badania są finansowane z innych źródeł, w tym w oparciu o umowy z podmiotami gospodarczymi oraz osoby które złożyły pracę doktorską lub wystąpiły do Centralnej Komisji z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
  4. Do wniosku o finansowanie badań w trzecim kolejnym roku należy dołączyć dokument potwierdzający złożenie wniosku o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych.
  5. Obowiązuje roczna karencja w składaniu wniosków dla osób, którym nie przyjęto sprawozdania za rok poprzedni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.