Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 76/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 9 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w związku z § 3 ust 3. pkt. b Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonym Zarządzeniem nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 r., Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustala:

§1

1. Wykaz kryteriów wraz z przysługującą im punktacją:

Lp. Kryterium Punktów
za szt. max.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
1. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); (wykaz A) zgodnie z wykazem MNiSW b.o.
2. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) (wykaz B) zgodnie z wykazem MNiSW b.o.
3. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (wykaz C) zgodnie z wykazem MNiSW b.o.
4. Artykuły opublikowane w czasopismach niepunktowanych 3 6
5. Artykuły odrzucone z czasopism punktowanych 1 b.o.
6. Publikacje w:
- recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Sciences 10 b.o.
- innych materiałach z konferencji międzynarodowej 8 b.o.
- materiałach z konferencji krajowej 3 6
7. Monografie naukowe*:    
- w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 25 b.o.
- w języku polskim lub innym niż angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski 20 b.o.
8. Rozdział w monografii naukowej**
- w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 5 b.o.
- w języku polskim lub innym niż angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski 4 b.o.
9. Patent, wdrożenie wynalazku 25 b.o.
- zgłoszenie wynalazku w UPRP lub za granicą 2 b.o.
10. Liczba cytowań wg ISI Web of Science (2 pkt. za jedno cytowanie w danym roku) 2 b.o.
11. Czynny udział w konferencji naukowej międzynarodowej zagranicznej    
- wystąpienie 8 b.o.
- poster 6 b.o.
12. Czynny udział w konferencji naukowej międzynarodowej w kraju    
- wystąpienie 6 b.o.
- poster 4 b.o.
13. Czynny udział w konferencji naukowej krajowej    
- wystąpienie 6 b.o.
- poster 4 b.o.
14. Staż naukowy zagraniczny (za każdy rozpoczęty miesiąc stażu, nie krócej niż 7 dni) 3 b.o.
15. Staż naukowy krajowy (za każdy rozpoczęty miesiąc stażu, nie krócej niż 7 dni) 2 b.o.
16. Otwarcie przewodu doktorskiego 10 10
17. Badania naukowe
- wykonawca międzynarodowego lub unijnego projektu badawczego (za rok) 10 b.o.
- kierowanie projektem badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę (za rok) 25 b.o.
- kierowanie zadaniem badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę (za rok) 15 b.o.
- wykonawca projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę (za rok) 5 b.o.
- złożenie wniosku o kierowanie krajowym projektem badawczym 2 b.o.
18. Pozyskiwanie innych środków na badania (za rok) 3 b.o.
19. Udział w grancie dziekańskim BW (za rok) 2 2
20. Ukończenie studium podyplomowego krajowego lub zagranicznego (związanego z tematyką badań) 2 b.o.
21. Dodatkowe kursy, szkolenia, certyfikaty w zakresie dyscypliny badań – wybrać 3 najlepsze 1-3 9
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
22. Opracowanie pomocy dydaktycznych:
- autorstwo skryptu do przedmiotu w języku obcym 25 b.o.
- autorstwo skryptu do przedmiotu w języku polskim 15 b.o.
- opracowanie przedmiotu prowadzonego metodą on-line 10 b.o.
- opracowanie materiałów dydaktycznych do zajęć prowadzonych w języku angielskim 5 10
- opracowanie materiałów dydaktycznych do zajęć prowadzonych w języku polskim 3 6
23. Koła, organizacje, stowarzyszenia naukowe
- opieka 3 b.o.
- zaangażowanie w pracę 1 b.o.
24. Działalność związana z upowszechnianiem wiedzy (prezentacje w ramach festiwali nauki, publikacje popularnonaukowe, warsztaty, szkoły letnie i inne formy upowszechniania) 1 5

* Monografia naukowa powinna spełniać łącznie następujące warunki:

a) stanowić spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe;

b) zawierać bibliografię naukową;

c) posiadać objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

d) jest opublikowana jako książka lub odrębne tomy;

e) przedstawiać określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

** Rozdział w monografii naukowej to opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

 

2. Każdy oceniany rodzaj działalności należy udokumentować (np. udział w konferencji – program konferencji, kopia posteru itp.). W punktacji liczą się tylko materiały opublikowane (nie złożone do druku lub w recenzji). Punkty za otwarcie przewodu liczone są jednorazowo, w roku jego otwarcia. Działalność dydaktyczna powinna być potwierdzona przez kierownika jednostki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015r.