Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 92/838/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14.10.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Sośnicy w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz.1852) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 września 2015 nr BCK-V-L-8489/15 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Sośnicy w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia wszczętego w dniu 22 września 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.