Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 124/840/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr. inż. Roberta Sobolewskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Roberta Sobolewskiego. w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Ocena warunków aerosanitarnych i biotopoklimatycznych Legnicy dla potrzeb kształtowania terenów zieleni” w osobie dr. hab. inż. Roberta Kalbarczyka, prof. nadzw. oraz promotora pomocniczego w osobie dr Elzbiety Szopińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.