Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 5/843/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie opinii dotyczącej założeń do uchwały określającej zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

 

Na podstawie § 13 ust 2. pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuRada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego pozytywnie opiniuje następujące założenia do uchwały określającej zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
w roku akademickim 2017/2018

 1. Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017/2018

W ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów bierze się pod uwagę niżej wymienione przedmioty rekrutacyjne:

Kierunek studiów Przedmioty rekrutacyjne
Architektura krajobrazu j. polski
j. obcy
rysunek
oraz jeden dodatkowy przedmiot
do wyboru spośród:
biologii, geografii, matematyki
Budownictwo j. polski
j. obcy
oraz jeden dodatkowy przedmiot
do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
Geodezja i kartografia
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria środowiska
Inżynieria i gospodarka wodna
Gospodarka przestrzenna oraz jeden przedmiot dodatkowy
do wyboru spośród:
geografii, matematyki

Liczba punktów będąca podstawą do określenia miejsca kandydata na liście rankingowej będzie określona na 6 kierunkach wg wzoru:

0,1 × j. polski + 0,1 × j. obcy + przedmiot do wyboru

a na kierunku architektura krajobrazu wg wzoru:

0,1 × j. polski + 0,1 × j. obcy + przedmiot do wyboru + rysunek odręczny

 1. Na pierwszy rok studiów może zostać przyjęty kandydat, który w postepowaniu rekrutacyjnym uzyskał co najmniej 20 punktów, dla kierunku architektura krajobrazu wymagany limit wynosi 32 punkty.
 2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan może podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów.
 3. Kierunkowa komisja rekrutacyjna na wniosek kandydata może przyjąć go na inny, niż zadeklarowany, kierunek studiów, na którym nie został wyczerpany limit przyjęć.

Szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

 1. Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku – Tabela B.
 2. W przypadku nie wypełnienia limitu przez kandydatów w spełniających warunki określone w pkt. 1, na pierwszy roku studiów II stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakującego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych za które uzyska do 30 punktów ECTS.
 3. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, nie mniejszą niż 3,50.
 4. Kwalifikacja odbywa się w oparciu o listę rankingowej sporządzoną na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny uzyskanej na egzaminie końcowym studiów I stopnia, oceny z języka obcego.
 5. Na kierunek geodezja i kartografia kwalifikacja odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego. Przy uzyskaniu przez kandydatów jednakowej liczby punktów z testu kwalifikacyjnego o kolejności na liście rankingowej decydują zasady określone w pkt. 4. W przypadku małej liczby kandydatów, dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu ww. testu i kwalifikacji kandydatów na zasadach określonych w pkt 4.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów kierunek może być nieuruchomiony. Ostateczną decyzję podejmuje dziekan po uzgodnieniu z kwestorem i dokonaniu bilansu samofinansowania się kierunku.
 7. Nie wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie.

Tabela A.

Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Kierunek Wymagania
Architektura
krajobrazu
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu matematyki, biologii roślin i geometrii wykreślnej, ma wiedzę przydatną do rozumienia i opisu przestrzeni, zna podstawowe zasady perspektywy, proporcji, kompozycji rysunku i rzeźby oraz odwzorowania przestrzeni;
 • z zakresu definiowania wytycznych projektowych na podstawie wniosków z analiz, stosuje podstawowe zasady projektowania terenów i obiektów architektury krajobrazu o różnej funkcji;
 • dotyczące systematyki i nomenklatury roślin, charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni, zna zasady inwentaryzacji zieleni, ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z pielęgnacją zieleni;
 • potrzebne do sporządzania uproszczonej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami formalno‐prawnymi i przedstawiania jej w formie rysunkowej i opisowej, ma podstawową wiedzę w zakresie technik wizualizacji idei i projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem zasad geometrii wykreślnej i technik komputerowych, wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie;
 • w zakresie znajomości podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem, jego kształtowaniem i ochroną, ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z kompozycją i ochroną krajobrazu kulturowego;
 • do rozpoznawania charakterystycznych dla różnych okresów historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz ich komponentów, zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu ogrodów, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne;
 • posiada elementarną wiedzę w zakresie form ochrony obiektów zabytkowych występujących w krajobrazie oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony;
 • zna podstawowe materiały budowlane oraz ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu, zna mechanizmy działania gospodarki rynkowej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.
budownictwo Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności:
 • wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, które stanowią podstawę przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych;
 • wiedzę z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teoretycznych modeli materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji;
 • wiedzę z mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności;
 • zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów;
 • zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie konstrukcji oraz organizację i technologię robót budowlanych;
 • normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową;
 • przepisy prawa budowlanego;
 • zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych ‐ metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych;
 • zasady fundamentowania obiektów budowlanych;

potrafi:

 • wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych;
 • zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane i murowe;
 • zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, rolniczego, wodnego i komunikacyjnego.
Geodezja
i kartografia
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka) niezbędną do rozumienia matematycznego opisu zjawisk, posługiwania się metodami matematycznymi oraz rozumienia procesów fizycznych w przyrodzie i wykorzystywania praw przyrody w naukach o Ziemi – szczególnie geodezji i kartografii;
 • z zakresu metod wyrównania obserwacji geodezyjnych w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w różnych działach geodezji i kartografii;
 • w posługiwaniu się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii; wykonywania transformacji między układami; wykonywania pomiarów geodezyjnych na dużych obszarach;
 • pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej;
 • obsługi instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru, rejestracji i transmisji danych do/z komputera; organizacji i wykonywania prac związanych z pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
 • wykonywania pomiarów oraz podstawowych prac geodezyjnych niezbędnych dla planowania i realizacji inwestycji;
 • stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych w celu uzyskania map i ich fotointerpretacji przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • w zakresie zakładania i prowadzenia katastru, wykonywania podstawowych czynności w procesie wyceny nieruchomości; zrozumienia procesów związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • pozyskiwania i aktualizacji danych SIP, wykorzystywania danych z zakresu informacji przestrzennej w geodezji i kartografii, redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
Gospodarka
przestrzenna
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych (przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, matematyka, fizyka, socjologia) ‐ niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym; pozwalające na prawidłowe kształtowanie przestrzeni zgodnie wymogami środowiskowymi i potrzebami rozwoju cywilizacyjnego;
 • z zakresu przedmiotów technicznych (urbanistyka, planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej) ‐ służące do przeprowadzania studiów i analiz przestrzennych, pozwalające kształtować ład przestrzenny i opracowywać dokumenty planistyczne;
 • z zakresu przedmiotów ekonomicznych (ekonomia, ekonomika miast i regionów, strategia rozwoju gminy) ‐ służące przeprowadzaniu analiz społeczno‐gospodarczych, definiowaniu celów rozwojowych i programowaniu polityki rozwojowej.
Inżynieria
i gospodarka
wodna
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia i biologia) niezbędną do zrozumienia głównych procesów zachodzących w środowisku i pozwalającą przeobrażać i eksploatować zasoby środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • dotyczące procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w atmosferze ziemskiej , lądowej części cyklu hydrologicznego oraz urządzeniach poprawiających przydatność wody, opisu zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy, podstawy ruchu ciał stałych w cieczach oraz przepływu mieszanin złożonych z cieczy i cząstek stałych, głównych źródeł zanieczyszczenia wód i sporządzania ich klasyfikacji;
 • z zakresu mechaniki budowli i mechaniki gruntów oraz podstaw budownictwa ogólnego; wiedzę dotyczącą urządzeń wodnych m in. techniki, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa hydrotechnicznego;
 • dotyczące gospodarowania wodą, ze szczególnym uwzględnieniem okresów ekstremalnych (susze i powodzie), podstawowych urządzeń wodnych, elementów składowych systemów wodociągowo‐kanalizacyjnych oraz innych budowli związanych z gospodarką wodną takich jak: zbiorniki retencyjne, pompownie, elektrownie wodne, oczyszczalnie ścieków itp.;
 • w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej: przygotowania dokumentacji planistycznej uwzględniającej potrzeby gospodarki wodnej, dokumentacji pozwalającej na korzystanie z zasobów wodnych środowiska oraz wykonywania ocen oddziaływania na środowisko;
 • pozwalające na prawidłowe sformułowanie zadania inżynierskiego i zastosowania odpowiednich środków do jego realizacji; umożliwiającej zaprezentowanie publicznie rozwiązywanego problemu i zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.
Inżynieria
środowiska
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia i biologia) niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku, pozwalającą na prawidłową ochronę i kształtowanie środowiska z wykorzystaniem zabiegów technicznych;
 • dotyczące procesów fizycznych zachodzące w atmosferze ziemskiej oraz lądowej części cyklu hydrologicznego: opisu zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy, podstaw ruchu ciał stałych w cieczach oraz przepływu mieszanin złożonych z cieczy i cząstek stałych, ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
 • z zakresu mechaniki budowli i mechaniki gruntów oraz podstaw budownictwa ogólnego: wiedzę dotyczącą budowli hydrotechnicznych m.in. techniki, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z tego zakresu;
 • dotyczącą sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, technologii oczyszczania wód i ścieków oraz gospodarki odpadami, ogólnych zasady eksploatacji obiektów oraz nowych technologii stosowanych w gospodarce odpadami i oczyszczaniu wody i ścieków;
 • dotyczącą systemów infrastruktury technicznej na obszarach rolnych i zurbanizowanych, kompleksowego kształtowania terenu, stosowania właściwych metod nawodnień, odwodnień, melioracji przeciwerozyjnych oraz eksploatacji urządzeń melioracyjnych;
 • z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii rzecznej, zbiorników retencyjnych i budowli związanych z inżynierią środowiska, metod projektowania i wykonawstwa wybranych urządzeń i obiektów; pozwalające na: prawidłowe sformułowanie zadania inżynierskiego i zastosowania odpowiednich środków do jego realizacji, zaprezentowanie publicznie rozwiązywanego problemu i zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.