Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 10/844/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.03.2016 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Edyty Hadaś

 

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zamyka przewód doktorski mgr. inż. Edyty Hadaś w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.