Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 63/851/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper:

  1. prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska,
  2. prof. dr hab. inż. Józef Mosiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.