Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 65/851/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Pawęski

 

Na podstawie art. 18 a ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 7 października 2016 nr BCK-III-L-7912/2016 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Pawęski w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska wszczętego 21.09.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.