Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 66/851/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 21.09.2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Pawęski w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882)Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

W związku z uchwałą nr 65/851/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Pawęski w dziedzinie nauk rolniczych na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak – sekretarz,
  2. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska – recenzent,
  3. dr hab. inż. Beata Olszewska – członek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.