Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 50/860/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 17 maja 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. Krzysztofa Lejcusia w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§1

W związku z uchwałą nr 49/860/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Lejcusia w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. dr hab. inż. Tomasz Tymiński – sekretarz komisji,
  2. dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. – recenzent,
  3. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski – członek komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.