Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 3/854/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.01.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Landwójtowicz

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Landwójtowicz w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Ocena wpływu zagospodarowania terenu na stężenie azotanów w wodach podziemnych zgromadzonych w ośrodku szczelinowo-krasowym” w osobach:

 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski – przewodniczący,
 • dr hab. Krystyna Bryś,
 • dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 • dr hab. inż. Beata Olszewska,
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 • promotor,
 • Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.