Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 45/858/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Kamili Hamal

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Kamili Hamal w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Wykorzystanie metod spektralnych do oznaczania bakterii w wodzie i ściekach” w osobie: prof. dr. hab. inż. Janusza Łomotowskiego oraz promotora pomocniczego w osobie dr inż. Magdaleny Domańskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.