Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 46/858/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Hamal

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Hamal w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Wykorzystanie metod spektralnych do oznaczania bakterii w wodzie i ściekach” w osobach:

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący,
 2. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
 3. dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 4. dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.,
 5. dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
 6. dr hab. inż. Katarzyna Pawęska,
 7. dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 8. dr hab. Wiesław Szulczewski,
 9. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 10. dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 11. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
 12. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 13. Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.