Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 19/869/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie nadania dr. inż. Bartoszowi Jaweckiemu stopnia doktora habilitowanego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr. inż. Bartoszowi Jaweckiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność: inżynieria i ochrona krajobrazu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.