Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 31/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 14 marca 2018 r. postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Roberta Kasperka w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

W związku z uchwałą nr 30/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Roberta Kasperka w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska – sekretarz komisji,
  2. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – recenzent,
  3. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński – członek komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.