Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 42/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego M. Sc. Andrè Garcia Vieira de Sá w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski M. Sc. Andrè Garcia Vieira de Sá w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Tomograficzne rozmieszczenie przestrzennego rozkładu pary wodnej na podstawie obserwacji GNSS w czasie rzeczywistym”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.