Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 89/874/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Dawid

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Dawid:

  • prof. dr hab. inż. Józef Mosiej – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • prof. dr hab. Cezary Sławiński – Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.