Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 5/878/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Grzegorza Jóźkowa

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 18 a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789), uchwala się, co następuje:

§1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 13 grudnia 2018 r. nr BCK-V-L-9347/18 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Grzegorza Jóźkowa w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia wszczętego w dniu 10 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.