Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 103/877/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/20

 

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu pozytywnie opiniuje następujące założenia do uchwały określającej zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020:

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
w roku akademickim 2019/2020

1. Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2019/2020

W ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów bierze się pod uwagę niżej wymienione przedmioty rekrutacyjne:

Kierunek studiów Przedmioty rekrutacyjne
Architektura krajobrazu j. polski
j. obcy
oraz jeden dodatkowy przedmiot
do wyboru spośród:
biologii, geografii, matematyki, informatyki
Budownictwo j. polski
j. obcy
oraz jeden dodatkowy przedmiot
do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki, informatyki
Geodezja i kartografia
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria środowiska
Inżynieria i gospodarka wodna
Gospodarka przestrzenna oraz jeden przedmiot dodatkowy
do wyboru spośród:
geografii, matematyki, informatyki

Liczba punktów (LP) będąca podstawą do określenia miejsca kandydata na liście rankingowej będzie określona na wszystkich kierunkach wg wzoru:

LP = Jo + Jp + (Pw × 10)

 • Jo – oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego;
 • Jp– oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego);
 • Pw – oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego
  Liczone według zasady: 0,4 × P albo 1,0 × R,
  P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
  R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym.

2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan może podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów.

3. Wydziałowa komisja rekrutacyjna na wniosek kandydata może przyjąć go na inny, niż zadeklarowany, kierunek studiów, na którym nie został wyczerpany limit przyjęć.

Szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęć kandydatów
na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2019/2020

 1. Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku – Tabela A.
 2. W przypadku nie wypełnienia limitu przez kandydatów w spełniających warunki określone w pkt. 1, na pierwszy roku studiów II stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakującego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych za które uzyska do 30 punktów ECTS.
 3. Kwalifikacja odbywa się w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny uzyskanej na egzaminie końcowym studiów I stopnia, oceny z języka obcego.
 4. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów kierunek może być nieuruchomiony. Ostateczną decyzję podejmuje dziekan po uzgodnieniu z kwestorem i dokonaniu bilansu samofinansowania się kierunku.
 5. Nie wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie.

Tabela A.

Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Kierunek Wymagania
Architektura
krajobrazu
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:
 • z zakresu matematyki, biologii roślin i geometrii wykreślnej, ma wiedzę przydatną do rozumienia i opisu przestrzeni, zna podstawowe zasady perspektywy, proporcji, kompozycji rysunku i rzeźby oraz odwzorowania przestrzeni;
 • z zakresu definiowania wytycznych projektowych na podstawie wniosków z analiz, stosuje podstawowe zasady projektowania terenów i obiektów architektury krajobrazu o różnej funkcji;
 • dotyczące systematyki i nomenklatury roślin, charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni, zna zasady inwentaryzacji zieleni, ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z pielęgnacją zieleni;
 • potrzebne do sporządzania uproszczonej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami formalno‐prawnymi i przedstawiania jej w formie rysunkowej i opisowej, ma podstawową wiedzę w zakresie technik wizualizacji idei i projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem zasad geometrii wykreślnej i technik komputerowych, wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie;
 • w zakresie znajomości podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem, jego kształtowaniem i ochroną, ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z kompozycją i ochroną krajobrazu kulturowego;
 • do rozpoznawania charakterystycznych dla różnych okresów historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz ich komponentów, zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu ogrodów, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne;
 • posiada elementarną wiedzę w zakresie form ochrony obiektów zabytkowych występujących w krajobrazie oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony;
 • zna podstawowe materiały budowlane oraz ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu, zna mechanizmy działania gospodarki rynkowej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.
budownictwo Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności:
 • wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, które stanowią podstawę przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych;
 • wiedzę z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teoretycznych modeli materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji;
 • wiedzę z mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności;
 • zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów;
 • zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie konstrukcji oraz organizację i technologię robót budowlanych;
 • normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową;
 • przepisy prawa budowlanego;
 • zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych ‐ metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych;
 • zasady fundamentowania obiektów budowlanych;

potrafi:

 • wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych;
 • zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane i murowe;
 • zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, rolniczego, wodnego i komunikacyjnego.
Geodezja
i kartografia
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka) niezbędną do rozumienia matematycznego opisu zjawisk, posługiwania się metodami matematycznymi oraz rozumienia procesów fizycznych w przyrodzie i wykorzystywania praw przyrody w naukach o Ziemi – szczególnie geodezji i kartografii;
 • z zakresu metod wyrównania obserwacji geodezyjnych w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w różnych działach geodezji i kartografii;
 • w posługiwaniu się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii; wykonywania transformacji między układami; wykonywania pomiarów geodezyjnych na dużych obszarach;
 • pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej;
 • obsługi instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru, rejestracji i transmisji danych do/z komputera; organizacji i wykonywania prac związanych z pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
 • wykonywania pomiarów oraz podstawowych prac geodezyjnych niezbędnych dla planowania i realizacji inwestycji;
 • stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych w celu uzyskania map i ich fotointerpretacji przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • w zakresie zakładania i prowadzenia katastru, wykonywania podstawowych czynności w procesie wyceny nieruchomości; zrozumienia
 • procesów związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • pozyskiwania i aktualizacji danych SIP, wykorzystywania danych z zakresu informacji przestrzennej w geodezji i kartografii, redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
Gospodarka
przestrzenna
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych (przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, matematyka, fizyka, socjologia) ‐ niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym; pozwalające na prawidłowe kształtowanie przestrzeni zgodnie wymogami środowiskowymi i potrzebami rozwoju cywilizacyjnego;
 • z zakresu przedmiotów technicznych (urbanistyka, planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej) ‐ służące do przeprowadzania studiów i analiz przestrzennych, pozwalające kształtować ład przestrzenny i opracowywać dokumenty planistyczne;
 • z zakresu przedmiotów ekonomicznych (ekonomia, ekonomika miast i regionów, strategia rozwoju gminy) ‐ służące przeprowadzaniu analiz społeczno‐gospodarczych, definiowaniu celów rozwojowych i programowaniu polityki rozwojowej.
Inżynieria
bezpieczeństwa
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności:
 • wiedzę z wybranych działów matematyki oraz statystyki na poziomie umożliwiającym wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
 • wiedzę z ergonomii i bhp, która stanowi podstawę do projektowania i realizacji procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi oraz kontroli warunków pracy i standardów bezpieczeństwa;
 • wiedzę niezbędną do projektowania i realizacji procesów związanych z bezpieczeństwem środowiska przyrodniczego oraz obiektów technicznych;
 • zna zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.
Inżynieria
i gospodarka
wodna
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia i biologia) niezbędną do zrozumienia głównych procesów zachodzących w środowisku i pozwalającą przeobrażać i eksploatować zasoby środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • dotyczące procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w atmosferze ziemskiej , lądowej części cyklu hydrologicznego oraz urządzeniach poprawiających przydatność wody, opisu zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy, podstawy ruchu ciał stałych w cieczach oraz przepływu mieszanin złożonych z cieczy i cząstek stałych, głównych źródeł zanieczyszczenia wód i sporządzania ich klasyfikacji;
 • z zakresu mechaniki budowli i mechaniki gruntów oraz podstaw budownictwa ogólnego; wiedzę dotyczącą urządzeń wodnych m in. techniki, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa hydrotechnicznego;
 • dotyczące gospodarowania wodą, ze szczególnym uwzględnieniem okresów ekstremalnych (susze i powodzie), podstawowych urządzeń wodnych, elementów składowych systemów wodociągowo‐kanalizacyjnych oraz innych budowli związanych z gospodarką wodną takich jak: zbiorniki retencyjne, pompownie, elektrownie wodne, oczyszczalnie ścieków itp.;
 • w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej: przygotowania dokumentacji planistycznej uwzględniającej potrzeby gospodarki wodnej, dokumentacji pozwalającej na korzystanie z zasobów wodnych środowiska oraz wykonywania ocen oddziaływania na środowisko;
 • pozwalające na prawidłowe sformułowanie zadania inżynierskiego i zastosowania odpowiednich środków do jego realizacji; umożliwiającej zaprezentowanie publicznie rozwiązywanego problemu i zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.
Inżynieria
środowiska
Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
 • z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia i biologia) niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku, pozwalającą na prawidłową ochronę i kształtowanie środowiska z wykorzystaniem zabiegów technicznych;
 • dotyczące procesów fizycznych zachodzące w atmosferze ziemskiej oraz lądowej części cyklu hydrologicznego: opisu zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy, podstaw ruchu ciał stałych w cieczach oraz przepływu mieszanin złożonych z cieczy i cząstek stałych, ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
 • z zakresu mechaniki budowli i mechaniki gruntów oraz podstaw budownictwa ogólnego: wiedzę dotyczącą budowli hydrotechnicznych m.in. techniki, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z tego zakresu;
 • dotyczącą sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, technologii oczyszczania wód i ścieków oraz gospodarki odpadami, ogólnych zasady eksploatacji obiektów oraz nowych technologii stosowanych w gospodarce odpadami i oczyszczaniu wody i ścieków;
 • dotyczącą systemów infrastruktury technicznej na obszarach rolnych i zurbanizowanych, kompleksowego kształtowania terenu, stosowania właściwych metod nawodnień, odwodnień, melioracji przeciwerozyjnych oraz eksploatacji urządzeń melioracyjnych;
 • z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii rzecznej, zbiorników retencyjnych i budowli związanych z inżynierią środowiska, metod projektowania i wykonawstwa wybranych urządzeń i obiektów; pozwalające na: prawidłowe sformułowanie zadania inżynierskiego i zastosowania odpowiednich środków do jego realizacji, zaprezentowanie publicznie rozwiązywanego problemu i zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.