Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 112/877/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Hordyńca

 

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia temat rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Hordyńca z „Monitorowanie troposfery w technice okultacji radiowych GNSS” na „Modelowanie parametrów troposferycznych z obserwacji GNSS do stacji naziemnych i satelitów niskoorbitujących.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.