Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Romuald Żmuda

Dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. UPWr


Dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. urodził się 17 kwietnia 1960 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu w roku 1980 Technikum Melioracji Wodnych na Praczach Odrzańskich (Wrocław) podjął pracę zawodową w ówczesnym Instytucie Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska) na etacie stażysty. W trakcie pracy zawodowej podjął studia inżynierskie na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu, po skończeniu których w 1989 r. kontynuował naukę na studiach magisterskich, uzyskując tytuł magistra w 1990 r. W 1998 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Natężenie erozji wodnej powierzchniowej w małej zlewni rolniczej Wzgórz Trzebnickich na tle wybranych elementów hydrometeorologicznych” uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej kształtowanie środowiska i specjalności erozja gleb. Od 1 października 1998 r. kontynuował pracę zawodową na uczelni jako pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2007 r., po kolokwium habilitacyjnym na temat „Funkcjonowanie systemu transportu fluwialnego w małej zlewni zagrożonej erozją wodną gleb", otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej kształtowanie środowiska oraz specjalności erozja gleb i kształtowanie krajobrazu. Swoje zainteresowania naukowe skoncentrował wokół problemów erozji wodnej gleb, głównie czynników powodujących uaktywnianie się tych zjawisk oraz decydujących o natężeniu tych procesów w ujęciu zlewniowym i pojedynczego stoku, roli małych zbiorników wodnych w transporcie rumowiska i składników chemicznych, a także przeciwerozyjnego zagospodarowania zlewni oraz kształtowania krajobrazu terenów erodowanych. W latach 1997-1999 był ekspertem w zakresie problemów erozyjnych rozpatrywanych w ramach międzynarodowego polsko-niemieckiego programu badawczego, realizowanego przez PAN i DVWK. W 2003 r. Był współautorem raportu dotyczącego degradacji gleb w Polsce opracowanego na potrzeby European Soil Bureau.

Od 2009 r. sprawował funkcję kierownika Zakładu Melioracji Wodnych w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska. W lipcu 2013 awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. We wrześniu 2013 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu, a od września 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Był aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych (Inernational Association of Hydrological Science (IAHS), Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego FAN(2003-2006), Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (2007-2010), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (prezes oddziału dolnośląskiego). Był również popularyzatorem rozwoju wiedzy w zakresie kształtowania środowiska i melioracji w środowisku naukowym.

Za działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, wyróżniony odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Złotym Medalem za długoletnią służbę, a także nagrodami J.M. Rektora.

Odszedł od nas człowiek skromny, pogodny, wrażliwy, wybitny uczony i pedagog, zasłużony wychowawca młodzieży akademickiej i kadry naukowej.

Profesor Romuald Żmuda zmarł 9 lutego 2019 roku.