Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 55/880/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. Krzysztofowi Sośnicy tytułu naukowego profesora nauk technicznych

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. Krzysztofowi Sośnicy tytułu naukowego profesora nauk technicznych:

  1. prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
  2. prof. dr hab. Aleksander Brzeziński – Politechnika Warszawska,
  3. prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski – Politechnika Gdańska,
  4. prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  5. prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  6. prof. dr hab. inż. Jan Kryński – Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,
  7. prof. dr hab. Jolanta Nastula – Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie,
  8. prof. dr hab. inż. Krystian Pyka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  9. prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska – Politechnika Koszalińska,
  10. prof. dr hab. inż. Stanisław Schillak – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.