Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 70/880/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium podziału środków subwencji na utrzymanie potencjału badawczego jednostek organizacyjnych wydziału na rok 2019

 

Na podstawie §13 pkt. 2 ust.5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza prowizorium podziału środków subwencji na utrzymanie potencjału badawczego jednostek organizacyjnych wydziału według poniższej tabeli:

 

Lp. Nr projektu Nazwa Jednostki Temat zadania badawczego Kierownik zadania badawczego Dotacja 2019
1 2 3 4 5 6
1   Instytut Architektury Krajobrazu Architektura krajobrazu w strefach miejskich i podmiejskich oraz na obszarach wiejskich. Dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak prof. nadzw. 34 344,43
2   Instytut Budownictwa Bezpieczeństwo i trwałość budowli. Dr hab. inż. Daniel Garlikowski 22 748,22
3   Instytut Geodezji i Geoinformatyki Monitoring zjawisk naturalnych i antropogenicznych z wykorzystaniem technik satelitarnych, geodezyjnych i fotogrametrycznych oraz kartografii i systemów geoinformatycznych. Prof.dr hab. inż. Andrzej Borkowski 92 557,97
4   Instytut Inżynierii Środowiska Techniki i technologie zwiekszenia sprawności oczyszczania wód powierzchniowych i rewitalizacji zdegradowanych antropogeneicznie zbiorników wodnych. Dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. 84 720,57
5   Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Rozpoznanie procesów obiegu wody w systemie gleba - roślina - atmosfera oraz kształtowanie jakości środowiska. Dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. 30 724,14
6   Katedra Gospodarki Przestrzennej Planowanie i gospodarowanie przestrzenią obszarów wiejskich. Dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. nadzw. 60 716,68
7   Katedra Matematyki Modelowanie matematyczne procesów przyrodniczych. Prof.dr hab. Leszk Kuchar 20 721,25
RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 346 533,26

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.