Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 124/884/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.07.2019 r.

w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mirosławowi Wiatkowskiemu tytułu profesora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 3. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1789) w zw. z art. 179 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu popiera wniosek o nadanie dr. hab. Mirosławowi Wiatkowskiemu tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.