Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 139/885/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Okrasińskiej-Płociniczak w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Okrasińskiej-Płociniczak:

  1. dr Anna Budka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  2. dr hab. Tomasz Rozbicki z SGGW w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.