Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 117/883/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie zmiany promotora oraz powołania drugiego promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Iwony Kudłacik

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Iwony Kudłacik. W miejsce prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego powołuje się dr. hab. inż. Jana Kapłona.

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Iwony Kudłacik w osobie dr. hab. Grzegorza Lizurka z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.