Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


ogłasza na podstawie § 77 Statutu

konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Środowiska
w Zakładzie Inżynierii Wodnej i Hydrotransportu


Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys,
 3. autoreferat naukowy,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia,
 6. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 7. zaświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego,
 8. certyfikat lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu potwierdzające znajomość języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2,
 9. wykaz publikacji.

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien spełniać następujące wymogi:

 • mieć ukończone studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska,
 • posiadać stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • posiadać doświadczenie zawodowe z zakresu eksploatacji obiektów hydrotechnicznych,
 • mieć ukończony staż zagraniczny,
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • znać biegle język polski oraz język nowożytny na poziomie co najmniej B2,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie: mechaniki płynów, hydrauliki oraz hydrotransportu,
 • spełniać wymagania określone w uchwale nr 31/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie oceny dorobku publikacyjnego przy awansach pracowników naukowo-dydaktycznych (http://www.aqua.up.wroc.pl/nauka/20229/akty_prawne.html)

Dokumenty należy składać do dnia 17 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 55 we Wrocławiu.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 września 2019 r.